Bible是什么意思_Bible读音|解释_Bible同义词|反义词

Bible

释义:

Bible

《圣经》是犹太教与基督教的共同经典,出于希伯来文kethubhim,意为“文章”,后衍意为“经”;希腊文作graphai,拉丁文作Scripturoe,汉译作“经”。

参见百度百科介绍

英语

发音

名词

the Bible

法语

n.f. 圣经,经书;权威著作